مديران و كارشناسان

هسته تشكيل‌‌دهنده شركت فن‌آوران آب و انرژي كارمانيا كارشناسان و متخصصان زير هستند:

  • آقای مهندس محمدرضا معماری

  • آقای دکتر محمدابراهیم محجوب

  • آقای مهندس محمد ممتازپور

  • آقای مهندس مهدی عطریانفر

  • آقای مهندس سیاوش امامی

  • آقای مهندس مرتضی شأنی

  • آقای مهندس مهدی شهپر

  • آقای دکتر فرهاد ایرانپور