همكاران ما

شركت فن‌آوران آب و انرژي كارمانيا برای تحقق اصل هم‌افزایی در اجرای پروژه‌ها تلاش مي‌كند تا با شركت‌هايي كه فعاليت و زمينه تخصصشان مكمل فعاليت‌هاي اين مجموعه است قرارداد همكاري منعقد نمايد. بر همين اساس تاكنون با شركت‌هاي زير قرارداد همكاري منعقد شده است:

   

شركت ماشين‌سازي منگان

شركت ساختماني و تاسيساتي گلسافر